1. Tratatele internationale privind drepturile omului 

 2. Principiul egalitatii in drepturi si a egalitatii sanselor 

 3. Dreptul la aparare si principiul accesului nediscriminatoriu la actul de justitie 

 4. Dreptul la viata, dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la un mediu sanatos 

 5. Libertatea individuala si dreptul la libera circulatie a individului 

 6. Viata intima, inviolabilitatea domiciliului si secretul corespondentei 

 7. Libertatea constiintei 

 8. Libertatea de exprimare 

 9. Libertatea informatiei 

 10. Dreptul la invatatura si accesul la cultura 

 11. Dreptul cetateanului de a alege si de a fi ales 

 12. Dreptul cetateanului la initiativa legislativa 

 13. Dreptul cetateanului de a organiza si participa la intruniri publice 

 14. Dreptul de asociere 

 15. Munca si dreptul la greva 

 16. Libertatea economica 

 17. Dreptul de proprietate privata si dreptul la mostenire 

 18. Protectia copiilor si a tinerilor 

 19. Protectia persoanelor cu handicap 

 20. Dreptul de petitionare 

 21. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica 

 22. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati 

Drepturile fundamentale cetatenesti reprezinta acele drepturi ale cetatenilor care sunt esentiale pentru existenta fizica, pentru dezvoltarea materiala si intelectuala a acestora, precum si pentru asigurarea participarii lor active la conducerea statului. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetatenilor, esentiale pentru viata, libertatea si demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalitatii umane, drepturi stabilite prin Constitutie si garantate prin Constitutie si legi.

1. Tratatele internationale privind drepturile omului

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.Declaratia Universala a Drepturilor Omului:

 Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948 Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale:

 Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, adoptata de guvernele membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 1950 Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului:

 Conventia cu privire la Drepturile Copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 Conventia de la Aarhus:

 Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998 Carta Europeana a Autonomiei Locale

 Carta Europeana a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

 Organizatia Natiunilor Unite 

 Parlamentul European 

 Consiliul European 

 Comisia Europeana 

 Consiliul Europei 

 Organizatia pentru Apararea Derepturilor Omului 

 Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki 

2. Principiul egalitatii in drepturi si a egalitatii sanselor

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 16 – Egalitatea in drepturi
(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.Legislatie romaneasca antidiscriminare:

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare Egalitatea de sanse intre femei si barbati:

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Combaterea violentei domestice:

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie Declaratia ONU a Principiilor Tolerantei:

 Declaratia Principiilor Tolerantei proclamata si semnata la 16 noiembrie 1995 

 Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

 Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania – APFR 

 Asociatia Femeilor din Romania – AFR 

 Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala 

 Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi 

 Institutul Intercultural Timisoara 

 Asociatia Romana Anti-SIDA – ARAS 

 Fundatia Romanian Angel Appeal 

 Asociatia ACCEPT 

3. Dreptul la aparare si principiul accesului nediscriminatoriu la actul de justitie

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 24 – Dreptul la aparare
(1) Dreptul la aparare este garantat.
(2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 21 – Accesul liber la justitie
(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.Conventia privind facilitarea accesului international la justitie:

 Legea nr. 215/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, incheiata la Haga la 25 octombrie 1980 

 Centrul de Resurse Juridice

4. Dreptul la viata, dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la un mediu sanatos

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 22 – Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus  torturii  si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sanatatii
(1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sanatos
(1) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator.Protectia consumatorilor:

 Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor Protectia mediului:

 Legea nr. 137/1995 – Legea protectiei mediului Prevenirea, reducerea si controlul poluarii:

 Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii 

 Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate 

 Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania 

 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor 

5. Libertatea individuala si dreptul la libera circulatie a individului

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 23 – Libertatea individuala
(1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.
(2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Retinerea nu poate depasi 24 de ore.
(4) Arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal.
(5) In cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu cate cel mult 30 de zile, fara ca durata totala sa depaseasca un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile.
(6) In faza de judecata instanta este obligata, in conditiile legii, sa verifice periodic, si nu mai tarziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestarii preventive si sa dispuna, de indata, punerea in libertate a inculpatului, daca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au incetat sau daca instanta constata ca nu exista temeiuri noi care sa justifice mentinerea privarii de libertate.
(7) Incheierile instantei privind masura arestarii preventive sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
(8) Celui retinut sau arestat i se aduc de indata la cunostinta, in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta numai in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie, daca motivele acestor masuri au disparut, precum si in alte situatii prevazute de lege.
(10) Persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.
(11) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.
(12) Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii.
(13) Sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de natura penala.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 25 – Libera circulatie
(1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.

6. Viata intima, inviolabilitatea domiciliului si secretul corespondentei

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 26 – Viata intima, familiala si privata
(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.
(2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 27 – Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;
b) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;
c) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice;
d) prevenirea raspandirii unei epidemii.

(3) Perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza in conditiile si in formele prevazute de lege.
(4) Perchezitiile in timpul noptii sunt interzise, in afara de cazul infractiunilor flagrante.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 28 – Secretul corespondentei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

7. Libertatea constiintei

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 29 – Libertatea constiintei
(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc.Regimul cultelor religioase:

 Decret nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase 

8. Libertatea de exprimare

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisa.Dreptul la propria imagine:

 Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine Legea audiovizualului:

 Legea nr. 504/2002 a audiovizualului 

 Article 19 

 Centrul pentru Jurnalism Independent 

 Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie 

 ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei 

 Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale 

Extras din LEGEA SPONSORIZARII SI CODUL FISCAL

Legea-sponsorizarii-si-Codul-FiscalDescarcă

Legea sponsorizarii si Codul fiscal permit societatilor comerciale platitoare de impozit pe profit sa ofere sponsorizari entitatilor fara scop lucrativ/autoritatilor publice/persoanelor fizice pentru activitatile desfasurate in anumite domenii (spre exemplu: cultura, educatie, umanitar, social) si sa beneficieze de facilitati fiscale, in anumite conditii prevazute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferita nu este o cheltuiala deductibila fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adica poate reduce impozitul pe profit de plata cu suma integrala a sponsorizarii oferite, cu conditia respectarii anumitor conditii. Codul fiscal prevede urmatoarele limite (minimul dintre):

 • 20% din impozitul pe profit declarat;
 • 0,75% din cifra de afaceri (incepand cu 29 iulie 2019);
  Mai mult, societatile comerciale care sunt platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care efectueaza sponsorizari, potrivit Legii sponsorizarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20 % din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
  Incepand cu 2019, sumele aferente sponsorizarilor efectuate de catre persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, se scad din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor in limitele prevazute de Codul fiscal, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inclus la data incheierii contractului de sponsorizare in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale (Registru gestionat de catre ANAF).
  Astfel, facilitatea fiscala acordata prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului sa plateasca efectiv suma respectiva catre o organizatie fara scop lucrativ (cu particularitatile mentionate) si nu in contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Pentru a fi inclus in calculul impozitului pe anul respectiv, conractul de sponsorizare trebuie incheiat inainte de sfarsitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuata pana la finele anului.
  2 Contribuabilii care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor (Formularul 107), aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective.
  Exemplu de calcul de spnsorizare, in cazul unui platitor de impozit pe profit, respectiv in cazul unui platitor de impozit pe veniturile microintreprinderii:
  O societate are la sfarsitul anului o cifra de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de lei, impozitul pe profit de plata (16%) fiind in suma de 1.280.000 lei. Avand in vedere o suma de sponsorizare de 300.000 lei, acordata in timpul anului de referinta, impozitul pe profit va putea fi redus in limitele prevazute de Codul fiscal dupa cum urmeaza:
  Elemente de considerat in calcul Sume (lei) Cifra de Afaceri (CA) 30.000.000 Profit impozabil 8.000.000 Impozit pe profit (16 %) 1.280.000 Limita 0.75% din CA 225.000 Limita 20 % din impozitul pe profit 256.000 Sponsorizare acordata 300.000 Suma eligiblia pentru credit fiscal 225.000 Credit fiscal de reportat 75.000 Impozit pe profit datorat 1.055.000 O microintreprindere fara salariati are la sfarsitul trimestrului o baza de venit impozabil de 300.000 lei, impozitul pe veniturile microintreprinderilor (3%) fiind in suma de 9.000 lei. Avand in vedere o suma de sponsorizare de 5.000 lei, acordata in timpul trimestrului de referinta, impozitul pe veniturile microintreprinderilor va putea fi redus, in limitele prevazute de Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
  Elemente de considerat in calcul Sume (lei) Baza de venit impozabil 300.000 Impozit pe veniturile microintreprinderilor 9.000
  3

Limita 20 % din impozitul pe veniturile microintreprinderilor
1.800
Sponsorizare acordata 5.000 Suma eligibila pentru credit fiscal 1.800 Credit fiscal de reportat 3.200 Impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat 7.200

Conform Codului fiscal, atunci cand cheltuielile legate de sponsorizare depasesc in anul de referinta limitele premise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reporteaza dupa cum urmeaza:

 • in cazul platitorilor de impozit pe profit, diferenta poate fi dedusa din impozitul pe profit in urmatorii 7 ani consecutivi (in exemplul de mai sus exista o diferenta de 75.000 lei care se va reporta in anul urmator); – in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, diferenta de suma care nu a putut fi scazuta din impozitul datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (in exemplul de mai sus exista o diferenta de 3.200 lei care se va reporta in anul urmator).
  Recuperarea acestor sume in scop de credit fiscal se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora,in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului.
  Detalii din Legea sponsorizarii nr. 32/1994
  Activitati eligibile:
  Sponsorizarile pot fi acordate beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul culturii, artelor, medicine sau stiintei (mai exact: cultural, artistic, educative, de invatamant, stiintificcercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatilor profesionale precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice).
  4

Beneficiari potentiali:

 1. Orice persoana juridica fara scop lucrativ care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile mentionate anterior.
 2. Institutii si autoritati publice care desfasoara activitati in domeniile mai sus prezentate;
 3. Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile mentionate;
 4. Persoane fizice cu domiciliul in Romania, a caror activitate in unul dintre domeniile mentionate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie public ace activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
  Stimulentul nu va mai fi acordat in caz de:
 5. Sponsorizare reciproca intre persoane fizice sau juridice;
 6. Sponsorizare efectuata de catre rude sau de rude prin alianta de pana la gradul al patrulea inclusiv;
 7. Sponsorizarea unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica pe care o controleaza.

De retinut:

 1. Sponsorizarea trebuie facuta in baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea,durata, precum si drepturile si obligatiile partilor implicate;
 2. Facilitatea se acorda in anul in care se plateste efectiv sponsorizarea (sau se acorda bunurile)
 3. Sponsorizarea nu poate sa fie oferita din surse obtinute de la bugetul public;
 4. Sponsorul sau beneficiarul nu poate sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.
  5
 5. Sponsorul sau beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului intr-un mod care sa nu lezeze activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
 6. Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea sponsorizarii sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

Nota:
Acest document are caracter informativ si nu reprezinta consultanta fiscala profesionala