r

Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului, în urma lansarii proiectului: STOP VIOLENȚEI. Servicii integrate pentru victime ale violenței domestice, recrutează coordonator centru de monitorizare pentru victimele violenței domestice pentru derularea subactivității A.3. Crearea unui centru de monitorizare pentru victimele violenței domestice.

Poți face parte din proiect dacă ai:

 • studii superioare, socio-umane – minim 3 ani,
 • experienta profesionala minim 1 an,
 • abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru individual și în echipă;
 • abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare și adaptabilitate.

Atribuțiile generale pentru acest post sunt:

 • elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a centrului;
 • realizeaza metodologia si procedurile de lucru ale centrului;
 • participa la dezvoltarea serviciului social la nivelul comunitatii;
 • asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităţilor desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 • elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 • colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • întocmește raportul lunar de activitate;
 • asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 • desfășoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 • ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • răspunde de calitatea activităţilor desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcţionare;
 • asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei și de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale și organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștinţă atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcţionare;
 • asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 • alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
 • elaborează cerinţele de calitate profesională faţă de specialiști și voluntari;
 • asigură cunoașterea și respectarea de către specialiștii și voluntarii implicaţi în activităţile centrului a Codului etic, a drepturilor beneficiarului, a Regulamentului de organizare și funcţionare;
 • ține evidenţa beneficiarilor din grupul tinta, administrează și distribuie cazurile;
 • elaborează strategia profesională împreună cu specialiști centrului.
 • recrutează – selecţionează, iniţiază noii voluntari din cadrul centrului
 • gestionează resursele umane din cadrul centrului, întocmirea dosarelor personale ale angajaţilor, colaboratorilor și/sau voluntarilor (fișa postului)
 • planifică întâlnirile periodice pentru intervizare, supervizare și de studiu de caz;
 • semnalează și comunică departamentelor responsabile problemele care stânjenesc activităţile profesionale și propune modalităţi de soluţionare a lor;
 • evaluează performanţele resurselor umane: concepe și elaborează metodologia de evaluare anuală a consilierilor, fișele de evaluare (anexarea lor la dosarele personale etc.), gestionează documentele personalului;
 • mediază eventualele neînţelegeri apărute între specialiști,voluntari;
 • primește reclamaţiile din partea beneficiarilor, caută soluţii de rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor apărute între beneficiari și specialiști sau voluntarii din cadrul centrului de monitorizare;

Activitățile se vor derula în Mun. București. Norma de lucru: part-time, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul (format europass) la adresa de email: contact@ardom.ro. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație coordonator centru de monitorizare. Aplicanții selectați vor fi invitați la un interviu.

Sloganul programului “Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă” reprezintă un apel către victimele violenței de gen care au nevoie de sprijin pentru integrare și totodată un apel către profesioniști pentru alăturarea la inițiativa ARDOM. Sunt încurajate victimele violenței de gen să participe la proiect și să ceară ajutor și să devină ulterior persoane de sprijin pentru alte categorii vulnerabile.

Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Lichetenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.